Algemene Voorwaarden

Het huis van Masmoudi, sinds 1972 ...


Algemene Voorwaarden


Gegevens Masmoudi Nederland


Masmoudi Nederland
Breehofstraat 10
6542 RB, Nijmegen
Telefoon: +31 (0) 64 474 7273

Email (algemeen): info@patisseriemasmoudi.nl
KvK: 64578607
BTW: NL002009143B41
Bankrekeningnummer: NL71 ABNA 0217 3487 34


Download hier ons algemene voorwaarden als pdf-bestand.


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Inleiding


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze diensten of als u een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities


1. Masmoudi Nederland is een handelsnaam van Qartago gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64578607 handelend onder de naam patisseriemasmoudi. De licentie van Société de Patisserie Masmoudi gevestigd te Sfax, Tunesië geeft Qartago het exclusief representatie van alle Masmoudi producten en merken in Nederland tegen een exclusieve licentie.

2. website: de website van Masmoudi Nederland, te raadplegen via https://patisseriemasmoudi.nl en alle bijbehorende sub-domeinen.

3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Masmoudi Nederland en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4. Overeenkomst: ieder afspraak of overeenkomst tussen Masmoudi Nederland en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Masmoudi Nederland zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemeen Voorwaarden, zijn deze voor Masmoudi Nederland slechts bindend, indien en voor zover deze door Masmoudi Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

4. Inkoopvoorwaarden of overige vormen van voorwaarden opgesteld door klanten worden door Masmoudi Nederland niet geaccepteerd.


Prijzen en informatie


1. Alle op de website en in andere van Masmoudi afkomstige materialen vermelde prijzen zijn indicatief. Prijzen zoals vermeld op de factuur van uw bestelling zijn bindend tenzij anders vermeld. Prijzen op factuur zijn voorzien van door overheid opgelegde heffingen.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Masmoudi Nederland kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Masmoudi afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. Masmoudi Nederland, Masmoudi Frankrijk en Masmoudi Tunesië kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Totstandkoming Overeenkomst


1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Masmoudi Nederland en het voldoen aan de daarbij door Masmoudi Nederland gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Masmoudi Nederland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuist gegevens zijn versterkt, heeft Masmoudi Nederland het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juist gegevens zijn ontvangen.

4. Masmoudi Nederland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Masmoudi Nederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Registratie


1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Masmoudi Nederland is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Masmoudi Nederland daarvan in kennis te stellen, zodat Masmoudi Nederland gepaste maatregelen kan nemen.


Uitvoering Overeenkomst


1. Zodra de bestelling door Masmoudi Nederland is ontvangen, stuurt Masmoudi Nederland de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Masmoudi Nederland is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 90 dagen geleverd worden.

4. Indien Masmoudi Nederland de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. Masmoudi Nederland raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. Masmoudi Nederland is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Herroepingsrecht/retour


1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Masmoudi Nederland binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden, alleen in het geval dat de verpakking niet beschadigd is of geopend is of de product uit verpakt is. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Masmoudi Nederland draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Masmoudi Nederland, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Masmoudi Nederland kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Masmoudi Nederland bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Masmoudi Nederland, Breehofstraat 10, 6542 RB, Nijmegen.

6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Masmoudi Nederland de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Masmoudi Nederland aanbiedt het product zelf af te halen, mag Masmoudi Nederland wachten met terugbetalen tot Masmoudi Nederland het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• Producten die snel kunnen bederven of verouderen.


Betaling


1. Klant dient betalingen aan Masmoudi Nederland volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Masmoudi Nederland is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Masmoudi Nederland is gewezen op de te late betaling en Masmoudi Nederland de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Masmoudi Nederland gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Masmoudi Nederland kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Garantie en conformiteit


1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Masmoudi Nederland een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2. Masmoudi Nederland staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Masmoudi Nederland er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3. Een door Masmoudi Nederland, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Masmoudi Nederland daarvan in kennis te stellen.

5. Indien Masmoudi Nederland de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Klachtenprocedure


1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Masmoudi Nederland, dan kan hij bij Masmoudi Nederland telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Masmoudi Nederland geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Masmoudi Nederland binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via "https://webgate.ec.europa.eu/odr/"


Aansprakelijkheid


1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van Masmoudi Nederland jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3. Aansprakelijkheid van Masmoudi Nederland jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Masmoudi Nederland jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Masmoudi Nederland.

5. De aansprakelijkheid van Masmoudi Nederland jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Masmoudi Nederland onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Masmoudi Nederland ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Masmoudi Nederland in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Masmoudi Nederland meldt.

7. In geval van overmacht is Masmoudi Nederland niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.


Eigendomsvoorbehoud


Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Masmoudi Nederland.


Persoonsgegevens


Masmoudi Nederland verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Slotbepalingen


1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Masmoudi Nederland gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.